VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tái cơ cấu nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn 
(Quang Binh Portal) - Sau 03 năm triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ, ngành; sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp, nông dân, nông nghiệp tỉnh Quảng Bình nên tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu.
Xác định cơ cấu lại nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo và vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, sự cần thiết phải thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp trên các phương tiện thông tin; lồng ghép vào hội nghị, hội thảo của Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chất lượng, giá trị; xây dựng, triển khai thực hiện, tổng kết đánh giá mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến để các địa phương, đơn vị học tập kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn sản xuất. Qua đó, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã có sự chuyển biến về nhận thức; cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã có tư duy mới, suy nghĩ mới, thay đổi trong sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

03 năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như sự cố môi trường biển, cơn bão số 10 năm 2017, hạn hán năm 2019, dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) và đặc biệt là dịch bệnh Covid-19... nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo sát đúng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nên cơ cấu lại ngành Nông nghiệp được đẩy mạnh, đạt được một số kết quả, dự kiến hết năm 2020, cụ thể: Giá trị sản xuất nông – lâm - ngư nghiệp tăng bình quân giai đoạn 2018 - 2020 là 4,1%; cơ cấu nông - lâm - ngư chiếm 19,19% GRDP toàn tỉnh, trong đó: Nông nghiệp 61,2%, lâm nghiệp 8,6%, thủy sản 30,2%; sản lượng lương thực bình quân 29,8 vạn tấn/năm; tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp 51,3%; tổng sản lượng thủy sản 88.000 tấn; độ che phủ rừng 68%; diện tích lúa được tưới chủ động 98%; tỷ lệ hộ nông thôn được cấp nước sạch, hợp vệ sinh 96%; số tiêu chí nông thôn mới bình quân 16,5 tiêu chí/xã, có 79/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 61,7%, trong đó có 12 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuy vậy, 03 năm qua, quá trình thực hiện Kế hoạch gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như cơ cấu lại nông nghiệp chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao; tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa gặp khó khăn, diện tích thực hiện chưa nhiều. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chưa nhiều, lĩnh vực hoạt động còn đơn giản, chưa đa dạng. Chăn nuôi tập trung, trang trại đã hình thành, phát triển nhưng phương thức còn nhỏ lẻ, manh mún vẫn phổ biến, thiếu bền vững. Bên cạnh đó, năng suất, chất lượng rừng trồng thấp; tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép còn xảy ra; một số vi phạm khai thác IUU chưa được xử lý triệt để; tình trạng vi phạm hành lang đê, công trình thủy lợi vẫn diễn ra; nhiều công trình cấp nước sạch nông thôn chưa phát huy hiệu quả; kinh tế hợp tác tăng nhanh về số lượng nhưng chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao. Năng suất lao động khu vực nông nghiệp còn thấp, đời sống của người nông dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng thuần nông, độc canh cây lúa. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có phần chững lại, khoảng cách chênh lệch về kết quả giữa các địa phương còn khá lớn, trong khi nhiều xã đã chuyển sang giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thì một số xã có số tiêu chí đạt rất thấp…

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, thời gian tới, tỉnh sẽ rà soát, ưu tiên cơ chế, chính sách tạo môi trường, động lực, nhất là hỗ trợ phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm đầu ra để thu hút doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nông nghiệp, tập trung vào mô hình kinh doanh mới, định hướng sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm; phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại, bền vững; chỉ đạo củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, trọng tâm là hợp tác xã nông nghiệp, nông thôn, gắn với đào tạo nâng cao năng lực và chuyển đổi cơ cấu lao động; hình thành các Liên hiệp hợp tác xã mạnh để thu hút vốn đầu tư, khai thác công nghệ tiên tiến hiện đại, kỹ năng quản lý... tạo ra sản phẩm mũi nhọn, sản phẩm truyền thống.

Cùng với đó, các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực khoa học công nghệ để tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục chuyển giao, ứng dụng nhanh thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến cho nông dân, nông thôn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng sản phẩm nông sản của tỉnh trên thị trường; ưu tiên công tác giống, đảm bảo chủ động nguồn giống có chất lượng cao, an toàn dịch bệnh; trồng cây trong nhà màng, nhà lưới có hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động; áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp dinh dưỡng trong canh tác cây trồng có hệ thống; tăng cường năng lực, đổi mới hoạt động của hệ thống khuyến nông; tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tạo nguồn nhân lực phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, tỉnh cũng tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nông, lâm, thủy sản, tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại hội chợ trong nước và quốc tế, đảm bảo kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ, ứng dụng thương mại điện tử, nâng cao khả năng kết nối sản xuất, thị trường; thông tin, dự báo tình hình thị trường kịp thời để doanh nghiệp, người sản xuất điều chỉnh phương án, kế hoạch sản xuất; xây dựng, phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu hàng hóa, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; chủ động xây dựng đề xuất các chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm, cấp thiết trình Trung ương, tỉnh đưa vào chương trình, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đảm bảo khả thi, hiệu quả, thiết thực; đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hội nhập quốc tế; tăng cường năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới...

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn