VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Xác định tầm quan trọng của đa dạng sinh học (ĐDSH) tác động tích cực đến kinh tế - xã hội, trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung bố trí nguồn lực để thực hiện Chiến lược Quốc gia về ĐDSH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có hiệu quả nhất.
Trong công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn ĐDSH, tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai phổ biến, tuyên truyền pháp luật và nâng cao nhận thức về bảo tồn ĐDSH nói chung cho các đối tượng quản lý cấp huyện, xã, tổ chức chính trị xã hội, học sinh, sinh viên; lồng ghép với các chương trình khác nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cũng như bảo tồn ĐDSH cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế ĐDSH 22/5 như: Triển khai hoạt động diệt trừ sinh vật ngoại lai xâm hại; phóng sinh chim, cá... hay hoạt động khác lồng ghép với Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 - 08/6)...

Bên cạnh đó, thông qua công tác giáo dục, tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về bảo tồn ĐDSH đã từng bước nâng cao nhận thức, góp phần cho công tác quản lý ĐDSH ngày càng hiệu quả. Hàng năm, các sở, ban ngành, khu bảo tồn cũng tổ chức thực hiện nhiều hoạt động truyền thông về bảo tồn ĐDSH hoặc lồng ghép với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường như: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn biện pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại nói chung và kỹ thuật diệt trừ cây Mai dương nói riêng cho cộng đồng dân cư; tập huấn kỹ năng truyền thông bảo tồn ĐDSH cho các cộng tác viên của các xã và giáo viên trường trung học cơ sở vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; thực hiện chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn ĐDSH, cung cấp thông tin, phương pháp, kỹ năng truyền thông cho thành viên của các Câu lạc bộ Bảo tồn thiên nhiên; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH trong trường học và cho cộng đồng dân cư trong khu vực; phối hợp với Tổ chức GIZ tập huấn, nâng cao năng lực trong quản lý, bảo vệ rừng và tập huấn áp dụng công cụ giám sát và báo cáo không gian (SMART) cho cán bộ kỹ thuật của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn tình trạng săn, bắn, bẫy, bắt, nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ và người dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn; tích cực chỉ đạo, triển khai nhiều đợt tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn ĐDSH, đặc biệt là bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cho người dân các xã vùng đệm dưới nhiều hình thức, trong đó chú trọng việc nắm thông tin về các đối tượng thường xuyên khai thác gỗ hoặc săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép, nhất là đối tượng có tàng trữ, sử dụng súng để trực tiếp tuyên truyền, vận động giao nộp.

Trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên luôn được tỉnh chú trọng. Để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác bảo vệ hệ sinh thái rừng, biển..., địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phối hợp triển khai giám sát, thực hiện các chương trình, dự án nhằm nâng cao, phát huy giá trị ĐDSH, góp phần bảo tồn đa dạng các hệ sinh thái như: Dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và tăng cường các dịch vụ sinh thái của rừng Động Châu - Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”; Dự án “Lồng ghép Chiến lược Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái (EbA) tại Việt Nam được thực hiện tại tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh”; Dự án “Bảo tồn và Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng”.
Bên cạnh công tác bảo tồn, vấn đề phát triển hệ sinh thái tự nhiên cũng rất được địa phương quan tâm. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học được triển khai, thực hiện là tiền đề để đề xuất các giải pháp phục vụ công tác bảo tồn, phát triển hệ sinh thái, cụ thể: Đánh giá biến động tài nguyên rừng thông qua hệ thống các ô định vị sinh thái rừng; nghiên cứu về bảo tồn địa chất và nhũ đá trong hang động (Khu vực hang động Phong Nha - Kẻ Bàng); nghiên cứu về ảnh hưởng của du lịch sinh thái đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học; nghiên cứu về thủy văn rừng, các điều kiện khí hậu và môi trường trong hang động...
Nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến bảo tồn ĐDSH và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tham mưu thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng” (Chương trình REDD+), thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực về biến đổi khí hậu và REDD+ như: Tổ chức các đợt tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng trong trường học và nhiều đợt tuyên truyền lưu động, trong đó có các nội dung về bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn ĐDSH, góp phần nâng cao nhận thức mọi tầng lớp người dân sống gần rừng, ven rừng về bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Địa phương cũng triển khai phương án bảo vệ diện tích rừng hiện có, đặc biệt là các diện tích có nguy cơ bị xâm hại cao. Tổng diện tích khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng bình quân là 263.851 ha/năm, đạt 100% so với kế hoạch. Về trồng rừng, bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng được 7.820 ha rừng/năm, trong đó: Rừng phòng hộ 563 ha/năm; rừng sản xuất 7.257 ha/năm. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 2.566 ha/năm, trong đó khoanh nuôi mới 1.400 ha; khoanh nuôi chuyển tiếp là 1.156 ha. Chăm sóc rừng trồng bình quân mỗi năm chăm sóc 19.895 ha. Thông qua công tác khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng, trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, chăm sóc rừng trồng đã giúp phục hồi nguồn tài nguyên rừng, nâng cao độ che phủ rừng, góp phần bảo tồn ĐDSH, đồng thời giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Bên cạnh những thuận lợi, trong công tác bảo tồn ĐDSH của cộng đồng vẫn còn gặp một số vướng mắc, hạn chế, đó là: Nguồn lực tài chính cho công tác bảo tồn ĐDSH ở địa phương còn hạn hẹp nên việc thực hiện các chương trình nghiên cứu, điều tra chưa hệ thống, đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu quản lý Nhà nước về bảo tồn ĐDSH, nhất là công tác điều tra, đánh giá, quan trắc ĐDSH. Việc ứng dụng công nghệ trong công tác bảo tồn chưa được đầu tư, quan tâm đúng mức, hạ tầng ứng dụng công nghệ còn chưa đồng bộ... đã ảnh hưởng đến hoạt động bảo tồn ĐDSH. Một số quy định chưa phù hợp với thực tế như: Việc xếp loại ưu tiên bảo vệ các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm còn bỏ sót một số loài đang bị xâm hại, có nguy cơ tuyệt chủng hoặc suy giảm về số lượng, cụ thể như các loài Khỉ được xếp vào nhóm IIB trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP nhưng không có trong Nghị định 64/2019/NĐ-CP nên chỉ được bảo vệ bằng chế tài hành chính, hành vi xâm hại đến các loài Khỉ không phải chịu trách nhiệm hình sự...

Để công tác bảo tồn ĐDSH tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, tỉnh đã đề nghị các Bộ, ngành Trung ương có quy định cụ thể về nguồn nhân lực cho công tác quản lý ĐDSH các cấp nhằm đáp ứng nhiệm vụ quản lý lĩnh vực trong tình hình hiện nay; xác định cụ thể hơn phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành Tài nguyên và Môi trường với các ngành khác có liên quan về công tác quản lý ĐDSH theo chuyên ngành; ban hành quy định cụ thể, chi tiết về chế độ tài chính cho công tác bảo tồn ĐDSH để các cơ quan, đơn vị có cơ sở pháp lý đề xuất kinh phí, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi phát huy hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo tồn tồn ĐDSH ở địa phương. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị sớm hoàn thiện và thống nhất cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ĐDSH...

Tin rằng, với sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng quá trình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được chỉ đạo thống nhất và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo tồn ĐDSH ngày càng hoàn thiện để tạo hành lang pháp lý trong việc triển khai thì công tác bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet