VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2017 - 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/4/2019, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Kế hoạch số 734/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2017 - 2021” năm 2019.
Mục đích của Kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2017, 2018, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa bàn biên giới, vùng biển của tỉnh để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.

UBND huyện Lệ Thủy yêu cầu các cơ quan chức năng của các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải phối hợp chặt chẽ; huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, lực lượng; đạt hiệu quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

Hồng Lựu

[Trở về]