VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, các cấp, các ngành và địa phương tập trung xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điểm thực hiện Đề án; khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân tại địa bàn trọng điểm; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương liên quan biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; lựa chọn, thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phân tích dự báo, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật; cách thức, giải pháp vận động Nhân dân chấp hành pháp luật có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Mặt khác, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục phát huy vai trò của các câu lạc bộ, nhóm nòng cốt, tổ tự quản, điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm; khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước, trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật; kiểm soát, tiến tới hạn chế tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Kế hoạch nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm.

Mai Anh

[Trở về]