VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường tại các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đã dần đi vào nề nếp, góp phần trong việc bảo vệ môi trường chung của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản để xảy ra tình trạng ô nhiễm bụi, khai thác không đúng theo thiết kế khai thác mỏ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt gây nguy cơ mất an toàn trong quá trình hoạt động. Do đó, ngày 16/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1651/STNMT-CCMT về việc tăng cường phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường tại các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản. 
Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan; thực hiện việc khai thác đúng công suất, hồ sơ thiết kế khai thác mỏ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; thực hiện nghiêm biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, phương án phòng ngừa sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của đơn vị.

Đối với các dự án khai thác khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, khi đi vào vận hành chính thức phải thực hiện việc lập phương án bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 21 của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trong đó phải chú trọng xây dựng và bảo đảm năng lực để thực hiện việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của dự án. Nội dung của phương án bảo vệ môi trường được quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

N.Quý

[Trở về]