VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Trong thời gian qua, công tác quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn sinh hoạt nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Cơ sở hạ tầng các dự án xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường từng bước được quan tâm đầu tư, mạng lưới hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường ở các địa phương ngày càng được mở rộng và phát triển về số lượng cũng như chất lượng. Nhận thức của cộng đồng về vai trò trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao, nhất là ở các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, công tác xã hội hóa trong thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đây là kết quả thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các địa phương, đơn vị và của toàn thể Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

 

Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý chất thải rắn ở một số địa phương chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, đặc biệt là ở cấp xã; cơ sở hạ tầng xử lý chất thải rắn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, chủ yếu chất thải rắn công nghiệp và chất thải xây dựng; nhận thức về bảo vệ môi trường, sự quan tâm động viên, khuyến khích, hỗ trợ của chính quyền cơ sở để các hợp tác xã, tổ đội vệ sinh môi trường hoạt động chưa được hiệu quả, kịp thời; ý thức trách nhiệm trong thu gom, xử lý rác thải của một bộ phận hộ gia đình, cá nhân và tổ chức còn hạn chế; công tác tuyên truyền chưa tích cực, sâu rộng và thường xuyên; sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chưa chặt chẽ; việc xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải rắn, đặc biệt là xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải xây dựng chưa được quan tâm đúng mức; cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia vào công tác thu gom, xử lý chất thải rắn chưa đạt hiệu quả.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý chất thải rắn; đồng thời chủ động phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý chất thải rắn, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu về tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và công tác thu gom, xử lý chất thải rắn nói riêng; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm quản lý chất thải rắn ở cấp huyện, cấp xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức cá nhân hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn xây dựng;

Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố rà soát cơ sở hạ tầng thu gom, vận chuyển, trung chuyển, xử lý chất thải rắn phù hợp với các quy hoạch xây dựng; quản lý chặt chẽ nội dung hạ tầng kỹ thuật về điểm tập kết, trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, dự án đầu tư xử lý chất thải rắn theo thẩm quyền; bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, bố trí điểm tập kết, trung chuyển rác thải trong các khu đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung, khu vực lưu chứa và xử lý chất thải rắn xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp với quy định của pháp luật.

Đặng Hà

[Trở về]