VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/10/2021, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.
Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS thông qua việc quán triệt và tổ chức Chỉ thị 07-CT/TW, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống HIV/AIDS; giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về nguy cơ tiềm ẩn của đại dịch HIV/AIDS, những thách thức và yêu cầu của công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Theo đó, Sở sẽ đẩy mạnh, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan để giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS, kết hợp giữa tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS với các kênh thông tin kiến thức về HIV/AIDS và biện pháp phòng tránh, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cộng động, các thiết chế văn hóa; nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, người nhiễm HIV, người thuộc nhóm có hành vi nguy cơ cao; huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội vào công tác tuyên truyền, phòng, chống HIV/AIDS...

PV Hồng Mến

[Trở về]