VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1472/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền địa phương đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nhằm tiếp tục hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; từng bước tiến hành xây dựng thành công mô hình công dân học tập, dân cư học tập, cấp huyện, cấp tỉnh tiến tới xây dựng huyện học tập, tỉnh học tập giai đoạn 2021 - 2030 theo các tiêu chí được Chính phủ phê duyệt.

Kế hoạch gắn với mục tiêu cụ thể 99% người trong độ tuổi 15 - 60 biết chữ mức độ 2; 90% số người mới biết chữ tiếp tục học tập và không tái mù chữ trở lại; 100% xã, phường, thị trấn và 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin; 90% người lao động trong doanh nghiệp, 50% người dân biết sử dụng máy vi tính; 40% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 20% có trình độ bậc 3. Đối với cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện phấn đấu 100% được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; 95% cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định; 90% cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc. Đối với cán bộ công chức cấp xã, 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành theo vị trí công việc; 95% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định; 85% công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc. Đối với lao động nông thôn, 70% lao động nông thôn tham gia học tập kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất tại các Trung tâm học tập cộng đồng. Đối với công nhân lao động 90% công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có trình độ học vấn THPT hoặc tương đương; tăng tỷ lệ lao động có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn; 95% công nhân qua đào tạo nghề. Về công tác nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời, toàn tỉnh cũng phấn đấu 70% gia đình đạt Gia đình học tập; 60% dòng họ đạt dòng họ học tập, 70% cộng đồng, thôn, bản, tổ dân phố đạt Cộng đồng học tập; 85% đơn vị thuộc xã đạt đơn vị học tập; 60% Cộng đồng học tập cấp xã đạt được từ 11 - 15 tiêu chí đánh giá theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh phải xác định xây dựng XHHT là một nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục của cả nước; thực hiện một cách thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch trên địa bàn tỉnh như Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia…

Hồng Lựu

[Trở về]