VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2130/KH-UBND thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai kịp thời các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống thiên tai, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, cán bộ và Nhân dân trong tỉnh chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tạo chuyển biến rõ rệt, thống nhất về nhận thức và hành động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy của Đảng và chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống và khắc phụ hậu quả thiên tai; phát huy vai trò của hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hoạt động của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, trên cơ sở các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách; nâng cao vai trò, năng lực quản lý Nhà nước về phòng, chống thiên tai; nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, theo dõi, giám sát thiên tai; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành...

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng phải được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của tỉnh.

Hồng Mến

[Trở về]