VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản được lãnh đạo các sở, ban, ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định; yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản theo quy định của pháp luật phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa tham nhũng tại các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra các cấp đã đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Bộ Chính trị, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đều thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan; đa số cấp ủy Đảng, chính quyền, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đều nhận thức sâu sắc, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác kê khai tài sản; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện tốt việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, quản lý bản kê khai tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Hàng năm, cán bộ, đảng viên đều thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập trước chi bộ khi đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên; niêm yết công khai tại nơi làm việc, công bố tại cuộc họp…

Thời gian tới, các cấp ngành, địa phương sẽ tiếp tục khắc phục các bất cập và vướng mắc về đối tượng kê khai; trình tự, thủ tục, tiếp nhận bản kê khai; quản lý bản kê khai; kiểm soát sự biến động tài sản, xác minh tài sản, thu nhập; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản của người có chức vụ, quyền hạn… nhằm nâng cao hiệu quả của việc kê khai tài sản, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Hồng Lựu

[Trở về]