VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn sâu cho cán bộ phụ trách khoáng sản địa phương Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1889/UBND-TNMT ngày 09/11/2018 về việc việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan khoanh định và công bố khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện quy hoạch, cấp phép hoạt động khoáng sản và quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đầu tư ngân sách hàng năm thực hiện nhiệm vụ điều tra địa chất về khoáng sản nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quy định tiêu chuẩn Giám đốc điều hành mỏ đối với các mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác lộ thiên, không sử dụng vật liệu nổ theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, phù hợp với thực tế của địa phương. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung thực hiện có hiệu quả Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn; Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản; tính chính xác sản lượng khoáng sản khai thác, tránh lãng phí tài nguyên, làm thất thu ngân sách.

Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu chính sách, đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư đơn vị có đủ năng lực tài chính, đầu tư công nghệ chế biến sâu nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đồng thời bảo vệ môi trường, môi sinh trong quá trình hoạt động khai thác, đạt mục tiêu phát triển bền vững. Cục Thuế quản lý chặt chẽ hóa đơn thuế đối với việc mua, bán đá, cát, sỏi xây dựng; ngăn chặn tình trạng mua bán, hợp thức chứng từ hoặc mua, bán đá, cát, sỏi không xuất hoặc hoặc xuất hóa đơn không đầy đủ; tăng cường kiểm tra việc thanh, quyết toán thuế liên quan đến mua bán, vận chuyển khoáng sản, nhất là mua bán cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; có giải pháp cưỡng chế việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường còn nợ kéo dài, làm cơ sở thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với các đơn vị cố tình không nộp sau khi đã áp dụng giải pháp cưỡng chế.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác, lập bến bãi thu mua khoáng sản trái phép.

Mai Anh

[Trở về]