VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chuẩn nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Sở Tư pháp vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chuẩn nông thôn mới.
Cụ thể, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; rà soát, đánh giá mức độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định mới để có kế hoạch triển khai giải pháp duy trì kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời hỗ trợ cấp xã khắc phục tiêu chí còn hạn chế hoặc chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ; chú trọng đến việc xây dựng mô hình điểm về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho phòng chuyên môn trực thuộc trong việc tham mưu theo dõi, hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể chuẩn tiếp cận pháp luật; gắn tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị nhất là trong bảo đảm thi hành Hiến pháp, pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện và từng thành viên Hội đồng trong rà soát, thẩm định kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc việc đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật không đúng quy định.

Ngoài ra, các địa phương cần tổ chức rà soát, bố trí công chức quản lý, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương để đảm bảo nguồn lực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ giúp UBND cùng cấp quản lý Nhà nước về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

PV Hồng Mến

[Trở về]