VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/5/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1799/VPUBND truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 297/UBND-KSTT ngày 09/3/2018 về việc tăng cường thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc để tổng hợp, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

N.Q

[Trở về]