VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 297/UBND-KSTT tăng cường thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ; thường xuyên cập nhật, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý và chi tiết mức phí, lệ phí cho từng TTHC được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mặt khác, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện kết nối mạng thông tin phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện và phục vụ tốt nhất theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, tham mưu đề xuất Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông chính sách, biện pháp khai thác, sử dụng hiệu quả mạng bưu chính công cộng, chú trọng đến việc triển khai cung ứng dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mai Anh

[Trở về]