VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1455/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử để tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân; khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong PBGDPL, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật để đáp ứng các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật.

Mặt khác, trong quá trình thực hiện các đơn vị cần đổi mới công tác PBGDPL, trong đó xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng Chính phủ điện tử là giải pháp đột phá để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; kế thừa thành quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL hiện nay; tiếp thu, chọn lọc kinh nghiệm; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tiết kiệm, hiệu quả và phát huy mọi nguồn lực của xã hội; kết hợp việc triển khai Đề án với việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật điện tử Quốc gia theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể và huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Cổng thông tin điện tử PBGDPL (Bộ Tư pháp) tích hợp trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác PBGDPL). Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng module PBGDPL liên kết với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp; hỗ trợ kỹ thuật cho các sở, ngành, địa phương trong việc tích hợp chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào cổng thông tin điện tử thành phần của sở, ngành, địa phương và Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh; xây dựng, duy trì, vận hành, quản lý, khai thác chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL hoặc chuyên mục PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương thiết lập, vận hành chuyên mục PBGDPL trên Trang/Cổng thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý để thực hiện hoạt động PBGDPL trên môi trường mạng internet theo chức năng, nhiệm vụ được giao. UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương mình; bảo đảm kinh phí từ ngân sách để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch...

Đặng Hà

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, Tuongquan.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Sieusaosanco.vn, kitudacbiet.co


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp