VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Nghị định số 69/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
Theo đó, Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 7 về số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND ở các đơn vị hành chính của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP. Số lượng Phó Chủ tịch UBND ở đơn vị hành chính cấp xã được quy định, cụ thể: Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND (hiện quy định xã loại II chỉ được có 01 Phó Chủ tịch UBND); xã loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND. Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND (hiện hành quy định phường, thị trấn loại II chỉ được có 02 Phó Chủ tịch UBND); phường, thị trấn loại III có 02 Phó Chủ tịch UBND.

Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Từ ngày Nghị định này có hiệu lực cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP.

Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN