VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1735/KH-UBND về tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh.
Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; cơ quan, đơn vị có liên quan tập huấn các nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, làm cơ sở để triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên toàn tỉnh.

Kế hoạch tập huấn sẽ tập trung vào các nội dung chính về Luật Dân quân tự vệ và 02 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật; Luật Lực lượng dự bị động viên và 05 nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật với các nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên; Nghị định quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị và Nghị định huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nắm chắc kế hoạch tập huấn của tỉnh, cử cán bộ tham gia tập huấn đúng, đủ thành phần và thời gian quy định; sau tập huấn cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn ở cấp mình chặt chẽ, bảo đảm chất lượng; chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm mọi mặt cho nhiệm vụ tập huấn đúng kế hoạch, an toàn.

Hồng Lựu

 

[Trở về]