VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo kế hoạch đề ra Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số /UBND-KT về việc tập trung chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Theo đó, trên cơ sở đồng ý danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo đề xuất của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, đồng thời để tập trung chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí chưa đạt để quyết tâm hoàn thành trong năm 2021.

Cùng với đó, các địa phương có giải pháp giữ vững những tiêu chí đã đạt được; giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị liên quan; sắp xếp lịch định kỳ cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số tiêu chí chưa đạt của các xã; phân công cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện phụ trách các xã bám cơ sở, phối hợp với sở, ngành, đặc biệt là đơn vị được giao chỉ đạo xã để kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; cân đối ngân sách cấp huyện để bố trí, hỗ trợ; chỉ đạo các xã bố trí ngân sách cấp xã và huy động từ những nguồn lực xã hội khác theo quy định (đóng góp của người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn, con em làm ăn xa quê hương….).

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ nhu cầu và nguồn lực thực tế, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn hỗ trợ các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

Ngoài việc chỉ đạo các xã thực hiện tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, UBND tỉnh giao các sở, ngành chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các xã, cụ thể: Sở Công Thương chỉ đạo xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy; Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch; Công an tỉnh chỉ đạo xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch; Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa; Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa; Sở Xây dựng chỉ đạo xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

UBND tỉnh nêu rõ, các sở, ngành được giao chỉ đạo các xã có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí đạt xã nông thôn mới; định kỳ hàng tháng báo cáo công tác chỉ đạo và tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã được giao chỉ đạo... theo đúng tiến độ đề ra.

Minh Huyền

[Trở về]