VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 theo đúng lộ trình, kế hoạch Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 366/UBND-KT về việc tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí chưa đạt để quyết tâm hoàn thành trong năm 2022; đồng thời có giải pháp giữ vững các tiêu chí đã đạt được; giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị liên quan; sắp xếp lịch định kỳ cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí chưa đạt của các xã. Bên cạnh đó, các địa phương phân công cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phụ trách các xã bám cơ sở, phối hợp với các sở, ngành, đặc biệt là sở được giao chỉ đạo xã để kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; cân đối ngân sách cấp huyện để bố trí, hỗ trợ; chỉ đạo các xã bố trí ngân sách cấp xã và huy động từ các nguồn lực xã hội khác theo quy định (đóng góp của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, con em làm ăn xa quê hương…).

Ngoài việc chỉ đạo các xã thực hiện tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, UBND tỉnh giao các sở chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các xã như: Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo xã Mỹ Trạch (huyện Bố Trạch); Sở Công Thương chỉ đạo xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch); Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch); Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa); Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo xã Yên Hóa (huyện Minh Hóa); Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa)…

PV Mai Anh

[Trở về]