VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2017, toàn tỉnh sẽ có 09 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới gồm Xuân Thủy, Sơn Thủy, Cam Thủy (huyện Lệ Thủy); Hiền Ninh, Duy Ninh (huyện Quảng Ninh); Tây Trạch (huyện Bố Trạch); Quảng Liên (huyện Quảng Trạch); Quảng Hải (thị xã Ba Đồn); Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa).
Theo đó, để tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, ngày 13/02/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 188/UBND-KTN phân công các sở, ngành, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã rà soát, đánh giá thực trạng đạt được của từng tiêu chí theo bộ tiêu chí mới, quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí chưa đạt để quyết tâm hoàn thành trong năm 2017; đồng thời có giải pháp giữ vững các tiêu chí đã đạt được, đặc biệt là tiêu chí: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh...; giao trách nhiệm cụ thể cho phòng, ban, đơn vị liên quan sắp xếp lịch định kỳ cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí chưa đạt của các xã; phân công cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các xã thường xuyên bám cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; cân đối ngân sách cấp huyện; chỉ đạo các xã bố trí ngân sách cấp xã và huy động từ nguồn lực xã hội khác.

Ngoài việc chỉ đạo các xã thực hiện tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, UBND tỉnh giao các sở phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các xã, phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, các sở, ngành báo cáo công tác chỉ đạo và tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã được giao chỉ đạo về Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

Hồng Mến

[Trở về]