VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 27/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, để phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020, trên cơ sở tình hình triển khai và giải ngân đầu tư công trên địa bàn, ngày 21/9/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 1696/UBND-TH về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư tập trung tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; thường xuyên giao ban, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của sở, ngành và địa phương mình; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ giải ngân; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời hành vi thông thầu, cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân đầu tư công...; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; không xét thi đua khen thưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan.

Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo rà soát, xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện của từng dự án; tập trung rà soát ngay từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án giao vốn đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh, quyết toán đối với dự án; từ đó kịp thời xử lý những vướng mắc của từng khâu, nhất là về thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư... Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ rào cản, khó khăn, vướng mắc, khắc phục những yếu kém trong công tác đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền được giao; đề xuất việc điều chuyển vốn của dự án do mình làm chủ đầu tư nếu không giải ngân hết vốn.

UBND tỉnh cũng nêu rõ, đối với các dự án đã hoàn thành, cần đẩy nhanh công tác quyết toán; dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, cần tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn cho nhà thầu, không để dồn lại cuối năm; dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu; dự án khởi công mới, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu để sớm thi công.

Mặt khác, các sở, ngành, địa phương rà soát, chuẩn bị kỹ các dự án đầu tư công theo quy định để đề xuất bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khi có cơ sở nguồn vốn; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời không để chậm trễ trong xử lý hồ sơ công việc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả vốn ODA) và nhu cầu bổ sung vốn của từng cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2020 để điều chuyển hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang dự án có nhu cầu giải ngân cao, dự án cần hoàn thành trong năm 2020 theo đúng quy định.

Minh Huyền

[Trở về]