VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung thực hiện tốt 09 nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Kế hoạch số 1130/KH-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
Cụ thể là thực hiện công tác tham mưu, xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tập trung xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; đảo đảm ngân sách Nhà nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp cụ thể giữa các cơ quan, đơn vị; đề cao tính chủ động trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm tập trung, thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện, không để bị động bất ngờ; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện phòng cháy, chữa cháy.

Mai Anh

[Trở về]