VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp cụ thể nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 703/KH-UBND thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.
Theo đó, Kế hoạch nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, những hạn chế, bất cập để đạt được mục tiêu, yêu cầu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông (TNGT), khắc phục ùn tắc giao thông, tạo chuyển biến rõ rệt về công tác bảo đảm TTATGT. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giao thông vận tải và TTATGT; đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về giao thông, vận tải, quản lý Nhà nước về TTATGT có trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy khi thi hành công vụ; nâng cao hơn nữa quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo đảm TTATGT.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện phải được tiến hành nghiêm túc; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng và sự quản lý điều hành thống nhất, chặt chẽ, quyết liệt của chính quyền các cấp. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện bám sát Kết luận số 45-KL/TW, Kế hoạch số 104-KH/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch bảo đảm TTATGT với các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, địa phương.

Để kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về bảo đảm TTATGT; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các chiến lược, quy hoạch, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn; nghiên cứu góp ý với các Bộ, ngành, Chính phủ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT theo từng năm, từng giai đoạn. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT; gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT phù hợp với các đối tượng tham gia giao thông, theo kịp xu hướng phát triển hiện nay, đồng thời kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo đảm TTATGT; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật về TTATGT…

Hồng Lựu

[Trở về]