VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1560/UBND-KTN về việc tập trung triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương giải ngân nguồn vốn sự nghiệp bổ sung từ ngân sách Trung ương năm 2016 chuyển sang năm 2017 được phân bổ tại Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2016.

Bên cạnh đó, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và địa phương rà soát xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có nguồn kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 đã được phân bổ tại Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 17/4/2017. Cùng với việc thực hiện giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ về nông thôn mới ở cấp xã theo quy định.

Minh Huyền

[Trở về]