VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung tuyên truyền về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 1755/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 7/2020.  
Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động những nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện chính chính sách đối với người có công với cách mạng. Tuyên truyền nội dung, kết quả của kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, trong đó tập trung về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phổ biến rộng rãi các nội dung quan trọng trước, trong và sau kỳ họp; phản ánh hoạt động của HĐND tỉnh; những đề xuất, kỳ vọng của cử tri tới kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh khóa XVII.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; phổ biến, quán triệt Luật cùng các quy định, chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình...

N.Q

[Trở về]