VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

(Website Quảng Bình) - Đây là Bộ phận tiếp nhận, giao trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Quyết định số 486/QĐ-VPUBND về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình. Đây là Bộ phận tiếp nhận, giao trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Bộ phận "Một cửa" có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" ngày 10/12/2008 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3284/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/12/2008, Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" thuộc Văn phòng UBND tỉnh và các quy định hiện hành khác. Bộ phận "Một cửa" gồm có 02 chuyên viên, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và chịu sự quản lý, phân công công tác của Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính.

Mai Anh

[Trở về]