VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thành lập các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý 
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2391/QĐ-UBND về việc thành lập các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.  
Theo đó, UBND tỉnh thành lập các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, bao gồm: Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 (trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5 tại huyện Tuyên Hóa và Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 tại huyện Minh Hóa), trụ sở đặt tại huyện Tuyên Hóa; Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 (trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4 tại huyện Bố Trạch và Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 tại thị xã Ba Đồn), trụ sở đặt tại thị xã Ba Đồn; Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 (trên cơ sở tổ chức lại Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 tại huyện Lệ Thủy), trụ sở đặt tại huyện Lệ Thủy. 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; bố trí, sử dụng viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước theo vị trí việc làm, đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn ngạch và phẩm chất, trình độ, năng lực, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

UBND các huyện: Tuyên Hóa, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc bố trí địa điểm làm việc của các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý trên địa bàn nhằm đảm bảo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý theo quy định.

N.Quý

[Trở về]