VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-UBND về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh.  
Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Bình thành lập, quản lý điều hành, sử dụng theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, quản lý và điều hành để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm. Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán, kiểm toán đối với Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

Nguồn hình thành Quỹ do ngân sách địa phương hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh; các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.

Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh sẽ: Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy; mức trích thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng. Đối với hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Quyết định nêu rõ, Công an tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, quản lý, cấp và thanh toán, quyết toán Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh theo quy định.

N.Quý

[Trở về]