VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thành phố Đồng Hới: Trồng nâng cấp 22,0 ha rừng phòng hộ năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3294/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch trồng nâng cấp 22,0 ha rừng phòng hộ năm 2018.
Theo đó, UBND tỉnh sẽ giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới trồng nâng cấp 22,0 ha rừng phòng hộ bị thiệt hại do bão số 10 năm 2017 (gồm 01 năm trồng và 03 năm chăm sóc), trong đó nguồn kinh phí được lấy từ nguồn thu trồng rừng thay thế tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Kinh phí trồng rừng thay thế cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không vượt quá định mức đơn giá được quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hướng dẫn đơn vị được giao lập hồ sơ, thẩm định, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đồng thời giao các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Đặng Hà

[Trở về]