VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Thanh tra Chính phủ: Ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 
 Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2016-2019.

 Mục đích của tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2016-2019 đánh giá tác động của công tác đánh giá đối với kết quả phòng, chống tham nhũng của cấp tỉnh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện Bộ Chỉ số đánh giá và việc tổ chức thực hiện đánh giá đối với công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.


Một cuộc họp của Thanh tra Chính phủ


Việc tổng kết cần được tiến hành khách quan, khoa học, toàn diện và phù hợp với tình hình thực hiện các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Kế hoạch, UBND cấp tỉnh, theo phạm vi nhiệm vụ của mình, tiến hành tổng kết, xây dựng báo cáo việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2016 - 2019 của địa phương mình.

Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, xây dựng, ban hành đề cương tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 đáp ứng mục đích, yêu cầu của việc tổng Thanh tra Chính phủ trong việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và hoàn thiện báo cáo việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2016-2019 và gửi về Thanh tra Chính phủ (tháng 10,11/2021). Hoàn thiện báo cáo tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh từ năm 2016-2019 của cả nước (tháng 12/2021).

 

Theo Noichinh.vn

[Trở về]