VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Thanh tra Chính phủ: Ban hành Thông tư quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT- TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

  Theo Thông tư, danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ được quy định tại Điều 2 của Thông tư tại 6 vị trí, gồm: Vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; vị trí làm công tác khác được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ- CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.


Một Hội nghị của Thanh tra Chính phủ

Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương được quy định tại Điều 3 của Thông tư tại 5 vị trí, gồm: Vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 3 năm đến 5 năm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2021 thay thế Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của TTCP quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra Nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.
Thông tư được áp dụng đối với Thanh tra Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ; thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; thanh tra sở và ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.

 Theo Noichinh.vn

[Trở về]