VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

Trụ sở

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 45 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822485

- Fax: 0232. 3825814

- Email: thanhtra@quangbinh.gov.vn

- Website: ttt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Chánh Thanh tra: Nguyễn Huệ
   - Điện thoại: 0232. 3823070
   - Email: huen.tt@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Mạnh
   - Điện thoại: 0232. 3823108
   - Email: manhnv.tt@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Thanh tra: Trần Xuân Cầm
   - Điện thoại: 0232. 3818835
   - Email: camtx.tt@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Ước
   - Điện thoại:
   - Email: uocnv.tt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng:

- Điện thoại: 0232. 3822485

- Phòng tiếp dân:

        + Điện thoại: 0232. 3823184

- Phòng Kế toán:

        + Điện thoại: 0232. 3818836

2. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1: 

- Điện thoại: 0232. 3823207

3. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2: 

- Điện thoại: 0232. 3825655

4. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3: 

 - Điện thoại: 0232. 3818834

5. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4: 

 - Điện thoại: 0232. 3818837

6. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng: 

 - Điện thoại: 0232. 3851307

7. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra: 

 - Điện thoại: 0232. 3818839


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN