VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

 

Đ/c Nguyen Huu Hoai

Chủ tịch
Nguyễn Hữu Hoài

 

Đ/c Nguyen Xuan Quang

Đ/c Nguyen Dang

Phó Chủ tịch T.trực
Nguyễn Xuân Quang

Phó Chủ tịch
Nguyễn Đảng

 

 

Đ/c Le Quang Deu

 Đ/c Le Cong Cuoc

Giám đốc Sở Nội vụ
Lê Quang Đều

Giám đốc Sở Tài chính
Lê Công Cuộc

 

Đ/c Nguyen Van Hieu

Đ/c Nguyen Thanh Xuan

Đ/c Tu Hong Son

Chỉ huy trưởng
Bộ CHQS tỉnh

Nguyễn Văn Hiếu

Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Nguyễn Thanh Xuân

Giám đốc
Công an tỉnh

Từ Hồng Sơn

Quy chế làm việc của UBND tỉnh:
     Lĩnh vực phụ trách của các thành viên UBND tỉnh
     Chương I: Những quy định chung
     Chương II: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và quan hệ công tác
     Chương III: Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh
     Chương IV: Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh
     Chương V: Giải quyết các công việc thường xuyên của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
     Chương VI: Thủ tục trình, ban hành văn bản
     Chương VII: Kiểm tra việc thi hành văn bản
     Chương VIII: Tiếp khách, đi công tác
     Chương IX: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp dân
     Chương X: Công tác thông tin báo cáo
[Trở về]