VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

 

Đ/c Nguyễn Hữu Hoài

Chủ tịch
Nguyễn Hữu Hoài

 

Đ/c Nguyễn Xuân Quang

Đ/c Trần Tiến Dũng

Đ/c Nguyễn Tiến Hoàng

Phó Chủ tịch T.trực
Nguyễn Xuân Quang

Phó Chủ tịch
Trần Tiến Dũng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Tiến Hoàng

 

 

Đ/c Từ Hồng Sơn

đ/c Nguyễn Văn Man 

Giám đốc
Công an tỉnh

Từ Hồng Sơn

Chỉ huy trưởng
Bộ CHQS tỉnh

Nguyễn Văn Man

 

Đ/c Trương An Ninh

Đ/c Trần Đình Dinh

Đ/c Trần Thuynh

Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Trương An Ninh

Giám đốc
Sở Nội vụ

Trần Đình Dinh

Giám đốc
Sở Tài chính

Trần Thuynh

Phân công nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016


Xem thêm:
Thành viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004-2011
[Trở về]