VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thay đổi tên Dự án sản xuất thử nghiệm thuộc danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc thay đổi tên Dự án sản xuất thử nghiệm thuộc danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2021.
Cụ thể, thay đổi tên dự án sản xuất thử nghiệm: “Sản phẩm dinh dưỡng sâm Bố Chính sấy dẻo và nước tăng lực từ sâm Bố Chính tươi” thành “Sản phẩm dinh dưỡng sâm Bố Chính sấy dẻo từ sâm Bố Chính tươi”.

Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Tuệ Lâm.

Chủ nhiệm: TS. Trần Lý Tưởng.

Nguồn: Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 02/7/2021.

[Trở về]