VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thị xã Ba Đồn: Kết quả sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thị xã Ba Đồn có 10 xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong 10 năm qua, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn thị xã đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, tạo được sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ và người dân nông thôn về xây dựng NTM. Hầu hết các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, xã hội từ thị xã đến cơ sở đã vào cuộc quyết liệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện. Người dân từng bước xác định được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM và tham gia hưởng ứng tích cực với sự đồng thuận cao.  
Để Chương trình MTQG xây dựng NTM đi vào cuộc sống, UBND thị xã đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và phân công địa bàn phụ trách; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM được đẩy mạnh trên các phương tiện truyền thông, nhất là hệ thống truyền thanh từ thị xã đến xã, thôn. Giai đoạn 2010 - 2020, thị xã đã đăng 236 tin văn bản và phát thanh, 188 bài viết trên phương tiện thông tin đại chúng, 226 tin truyền hình, 93 phóng sự truyền hình. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các xã cũng triển khai phổ biến, tuyên truyền và vận động quần chúng Nhân dân tham gia xây dựng NTM với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM thị xã cũng tổ chức tập huấn triển khai thực hiện các văn bản, thông tư, hướng dẫn mới, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM cho cán bộ phụ trách NTM ở xã, thôn, cộng đồng dân cư. Qua gần 10 năm đã đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho hơn 1.850 lượt cán bộ, công chức các cấp và cộng đồng dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện xây dựng NTM ở cơ sở. Công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng NTM cũng được chú trọng. Thị xã đã hoàn thành 100% phê duyệt quy hoạch chung đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó và biến đổi khí hậu. Đến nay, thị xã đã có 10/10 xã đạt tiêu chí số 1 (về Quy hoạch).

Trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, thị xã cũng xác định thủy lợi là khâu quan trọng phục vụ, tạo điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần mang lại hiệu quả về năng suất, sản lượng, nâng cao thu nhập và thuận tiện trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Giai đoạn 2010 - 2020, địa phương đã quan tâm xây dựng được 77,2km bê tông hóa kênh mương thủy lợi, tổ chức nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy được hàng chục km để phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn các xã. Đến nay đã có 10/10 xã đạt tiêu chí số 3 (về Thủy lợi), đạt 100%. Về giao thông nông thôn, các cấp, ngành trên địa bàn thị xã cũng đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường (trong đó có sự đóng góp lớn từ người dân về hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công…), tạo cảnh quan nông thôn sạch đẹp, tỷ lệ các tuyến đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa ngày càng nhiều. Thị xã đã xây dựng và triển khai thi công bê tông hóa, cứng hóa được 83km đường thôn, xóm; 115km đường đường ngõ, xóm; 39km đường trục chính nội đồng trên địa bàn 10 xã. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn cơ bản đạt 100%. Hệ thống điện sáng đường quê được người dân hưởng ứng và phổ biến tại hầu hết các xã từ nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án, kinh phí đóng góp của người dân.

Đối với hệ thống chợ nông thôn cũng được thị xã từng bước đầu tư xây dựng tại các xã và điểm mua bán tập trung, giao thương hàng hóa theo quy hoạch từ nguồn vốn của ngân sách, nguồn xã hội hóa. Địa phương đã xây dựng mới được 16 công trình chợ nông thôn, đến nay đã có 10/10 xã đạt tiêu chí NTM về chợ nông thôn. Công tác dân số, y tế cũng có nhiều chuyển biến tốt, chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe được nâng cao; cơ sở vật chất y tế tại các xã khang trang đạt chuẩn Quốc gia, đáp ứng phục vụ chữa bệnh cho người dân. Trong 10 năm, thị xã đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sữa chữa mua sắm cơ sở vật chất thiết bị y tế phục vụ việc khám và chữa bệnh cho Nhân dân được 14 hạng mục công trình (sân, hàng rào, trụ sở Trạm y tế, nhà xe, công trình vệ sinh, máy móc và trang thiết bị khám, chữa bệnh...). Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đóng trên địa bàn thị xã được xếp loại Bệnh viện hạng 2. Đến năm 2020, thị xã đã có 16 trạm y tế/16 xã, phường và được nâng cấp sửa chữa 100%; có 15 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 10 xã đạt tiêu chí NTM về y tế.

Ngoài ra, UBND thị xã cũng quan tâm chỉ đạo các địa phương xây dựng trường chuẩn Quốc gia, đáp ứng quy định về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho các cấp trường từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn xã hội hóa, hỗ trợ của các doanh nghiệp. Toàn thị xã đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học được 86 hạng mục công trình (sân, khuôn viên, hàng rào, nhà xe, nhà vệ sinh, nhà lớp học 2 tầng, 1 tầng...). Đến hết năm 2020, có 03/03 trường THPT đóng trên địa bàn thị xã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo quy định, đạt 100%; số trường học từ mầm non đến trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia là 46/57 trường, đạt tỷ lệ 80,7%; 10/10 xã đạt tiêu chí NTM về trường học. Thị xã cũng triển khai xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn được 90 hạng mục công trình trên địa bàn 10 xã. Đến hết năm 2020, có 10/10 xã đạt tiêu chí NTM về cơ sở vật chất văn hóa. Hệ thống công nghệ thông tin trên toàn thị xã cũng đã phát triển đến các xã vùng sâu, xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang, cồn bãi. Mạng lưới Internet tốc độ cao đã đến được hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã, 100% số xã có điểm truy cập Internet công cộng và có điện thoại công cộng.

Mặt khác, thị xã cũng thực hiện tốt các chính sách về phát triển nhà ở nông thôn, nhà tạm, dột nát, hỗ trợ xây dựng nhà chống lụt bão, nhà cho người có công với cách mạng, lão thành cách mạng. Người dân cũng quan tâm xây dựng, chỉnh trang nhà cửa không còn dột nát, tạm bợ và đảm bảo theo quy định về nhà ở khu vực nông thôn. Việc sử dụng nước sạch của người dân được đáp ứng theo yêu cầu. Số nghĩa trang được quy hoạch theo quy định, ý thức người dân về xử lý rác thải có nhiều chuyển biến tích cực, một số mô hình thu gom, xử lý rác thải được nhân rộng có hiệu quả. Tỷ lệ hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thực phẩm và cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn các xã đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 03 sạch đạt trên 90%. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt trên 85%.

Đến năm 2020, tổng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn thị xã là 1.272.028 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương 87.296 triệu đồng, ngân sách tỉnh 261.178 triệu đồng, ngân sách thị xã 159.566 triệu đồng, ngân sách xã 101.530 triệu đồng; vốn lồng ghép 115.669 triệu đồng, vốn vay tín dụng 380.363 triệu đồng, doanh nghiệp 52.055 triệu đồng, Nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác 114.371 triệu đồng.

Có thể nói, sau 10 năm triển khai Chương trình MTQG về xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ở nhiều xã thay đổi nhanh chóng, rõ rệt, khang trang, văn minh hơn; cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư mạnh; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; an ninh trật tự được giữ vững. Dân chủ cơ sở được nâng cao, công tác kiểm tra giám sát được coi trọng đã kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, sai lệch. Đến cuối năm 2020, số tiêu chí NTM trên địa bàn thị xã đạt 190/190 tiêu chí; số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới 10/10 xã. Hiện nay, thị xã Ba Đồn đang xây dựng hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và tiếp tục tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.

PV: NQ

[Trở về]