VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thị xã Ba Đồn: Tập trung huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nông thôn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, thị xã Ba Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân nông thôn về xây dựng NTM, thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, văn minh.
Để Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào cuộc sống, thị xã Ba Đồn đã tập trung tuyên truyền, phổ biến và vận động quần chúng Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Giai đoạn 2010 - 2020, thị xã đã bê tông hóa 77,2 km kênh mương thủy lợi; cứng hóa được 83 km đường thôn, xóm; 115 km đường ngõ, xóm; 39 km đường trục chính nội đồng; xây dựng mới được 16 công trình chợ nông thôn; xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn được 90 hạng mục công trình trên địa bàn… Tính đến cuối năm 2020, thị xã đạt 190/190 tiêu chí nông thôn mới; 10/10 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.
Với mục tiêu tập trung xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo ra sự phát triển hài hòa giữa các vùng…, tại Kế hoạch số 1538/KH-UBND, UBND thị xã Ba Đồn đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, toàn thị xã có 10/10 xã duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 - 04 xã đạt “xã nông thôn mới nâng cao”; bình quân đạt 12/14 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; có 30 - 35 vườn được công nhận đạt vườn mẫu nông thôn mới; 10 - 13 khu dân cư được công nhận đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định; có thêm 05 - 08 sản phẩm tại địa bàn các xã được công nhận đạt sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thị xã Ba Đồn sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét theo từng xã; chủ động soát xét, xây dựng khung kế hoạch cụ thể thực hiện, xác định rõ lộ trình và cân đối nguồn lực thực hiện đảm bảo khả thi, chuyển mạnh về chiều sâu, bền vững; đẩy mạnh thực hiện xây dựng "Vườn mẫu nông thôn mới” và “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” đi vào chất lượng, chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân, đồng thời ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội. Toàn thị xã cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, kiên trì mục tiêu; xây dựng lộ trình và giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực hơn; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững, chú trọng khai thác được lợi thế của mỗi địa phương; tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế; xây dựng vùng nguyên liệu nông sản tập trung quy mô lớn gắn với cấp mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với tất cả các sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP...

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương trên địa bàn thị xã sẽ phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường khâu bảo quản và chế biến hàng nông sản; hình thành hệ thống trung tâm kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm gắn với chuỗi các chợ đầu mối hoặc trung tâm cung ứng hàng nông sản; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm theo hướng đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu; tạo cơ chế, chính sách ưu đãi hơn để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực chế biến nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, bao tiêu sản phẩm và lĩnh vực phi nông nghiệp tạo nhiều việc làm cho người lao động; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn - thành thị được thuận lợi. Mặt khác, thị xã Ba Đồn tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hệ thống hạ tầng cơ bản phục vụ sản xuất và dân sinh ở khu vực nông thôn theo hướng đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị; tạo kết nối đồng bộ, nhất là kết nối liên xã; chủ động giải pháp ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; có cơ chế đột phá đầu tư phát triển hệ thống giao thông cho những địa bàn khó khăn do đặc thù về điều kiện địa hình, địa chất, tạo sức bật cho các địa phương khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Đặc biệt, thị xã sẽ quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn; thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư các khu xử lý rác tập trung, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ, cấp thôn trong cộng đồng dân cư; tiếp tục phát động và duy trì các phong trào về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, cải tạo cảnh quan môi trường; tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm xanh, sạch, đẹp làm tiền đề cho phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh về lâu dài; đẩy mạnh xử lý môi trường ở những nơi gây ô nhiễm nghiêm trọng; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa cơ sở và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn; giữ gìn an ninh và trật tự xã hội nông thôn.

Cùng với đó, thị xã Ba Đồn cũng chú trọng nâng cao hơn chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn; bảo tồn và phát huy sự đa dạng, phong phú về các giá trị văn hóa ở nông thôn, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch nông thôn; tăng cường phát huy vai trò tự quản, sự tham gia của người dân đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân.

Ngoài ra, thị xã cũng tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội vùng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển mạng lưới trường học, trạm y tế, hạ tầng thông tin truyền thông...; ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục, tiêu chí gần đạt được tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới nâng cao và các xã dự kiến đạt xã nông thôn mới nâng cao; thực hiện công khai cơ cấu các nguồn kinh phí đầu tư đối với các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn để người dân được thảo luận và tự nguyện tham gia hiến đất, đóng góp công sức, tiền của...

PV Mai Anh

[Trở về]