VĂN BẢN MỚI

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá các lô đất... 
Xem tiếp
Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 29 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía... 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Quyền sử dụng 29 thửa đất ở thuộc Dự án tạo... 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Quyền sử dụng thửa đất 173 (tờ BĐ 23) Khu đô... 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét gạch ngói trên địa... 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem tiếp
Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND huyện Bố Trạch về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Tỉnh...
Xem tiếp
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình: Thông báo bán đấu giá tài sản 
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Xem tiếp
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình: Thông báo đấu giá tài sản 
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Xem tiếp