VĂN BẢN MỚI

Trung tâm Phát triển Quỹ đất: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Quyền sử dụng 35 thửa đất ở thuộc Dự án tạo... 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
Sở Xây dựng: Thông báo giao đất không thông qua đấu giá các lô đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng tham gia... 
Xem tiếp
Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Đài Phát sóng khu vực Bắc Trung Bộ thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Xem tiếp
Trung tâm Phát triển quỹ đất: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Quyền sử dụng 160 thửa đất ở thuộc... 
Xem tiếp
Trung tâm Phát triển quỹ đất: Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có... 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - 04 thửa đất thuộc khuôn viên trụ... 
Xem tiếp
Sở Tài chính: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem tiếp
Trung tâm Phát triển quỹ đất: Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có... 
Xem tiếp
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp: Thông báo công khai danh sách các tổ chức được tham gia phiên đấu giá quyền khai... 
Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN