Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo số 08-TB/BTGTW, ngày 15/5/2007, về việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tiếp theo Thông báo số 81-TB/TTVH ngày 5-4-2007, căn cứ vào ý kiến phản ánh của các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương – Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động như sau:

Thực hiện phương châm triển khai Cuộc vận động theo từng bước vững chắc và đảm bảo việc lấy ý kiến góp ý của quần chúng đạt kết quả tốt, có chất lượng, các địa phương, các bộ, ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội cần chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng. Thời gian cho bước triển khai diện rộng có thể kéo dài hơn so với quy định trước đây. Việc triển khai tiếp tục theo diện rộng, Ban chỉ đạo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể./.

 

K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đã ký             

Vũ Văn Phúc       

[Trở về]