Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo số 1741/TB-UBND ngày 17/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý giải quyết tố cáo 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh nhận được 03 đơn tố cáo của ông, bà Nguyễn Minh Mẫn - Trần Thị Hảo và 29 cá nhân ở thôn 16, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, có cùng nội dung liên quan đến việc thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A năm 1997 và năm 2013 (01 đơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6966/VPCP-V.I ngày 20/7/2018, 01 đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến theo Công văn số 1244/CV/VPTU ngày 19/7/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy, 01 đơn do Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chuyển đến theo Công văn số 1336/MTTQ-BTT ngày 10/9/2018). 
Sau khi nghiên cứu, trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 368/TTr-NV2 ngày 29/8/2018 và Công văn số 409/TTr-NV2 ngày 24/9/2018, UBND tỉnh thấy rằng nội dung tố cáo của công dân không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết. Lý do:

1. Nội dung tố cáo: “Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký văn bản số 98/TTg-KTN giải quyết tồn tại về bồi thường GPMB Quốc lộ 1A qua Đồng Hới với số tiền 18.571.285.000 đồng. Ngày 24/4/2010, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 916/QĐ-UBND phê duyệt bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do Dự án GPMB Quốc lộ 1A là 14 tỷ đồng, còn lại trên 4 tỷ để ở đâu”.

Đối với nội dung này, đã nhiều lần công dân có đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, cụ thể: ông Nguyễn Đức Kỉnh, Nguyễn Hữu Toại, Trần Xuân Đạo thường trú tại phường Phú Hải; ông Cao Ngọc Minh và 22 hộ dân ở thôn 16, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. UBND tỉnh đã có các Công văn số 3014/VPUBND-NC, ngày 15/12/2016; số 2737/VPUBND-TCD, ngày 07/8/2017; số 2224/VPUBND-TCD, ngày 22/6/2018 chỉ đạo Sở GTVT là đơn vị Chủ đầu tư xem xét, trả lời công dân. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT đã có các văn bản trả lời công dân (Công văn số 2830/SGTVT-KHTH, ngày 19/12/2016; số 2046/GTVT-CNGT, ngày 19/9/2017; số 1503/SGTVT-KHTH ngày 26/6/2018) nội dung như sau: Ngày 15/01/2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã ký văn bản số 98/TTg-KTN về việc giải quyết tồn tại về bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Vinh - Đông Hà qua thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, theo đó “giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình số tiền 18.571.285.000 đồng để giải quyết tồn tại về bồi thường GPMB, dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn đi qua Đồng Hới; giao UBND tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm chi trả bồi thường, hỗ trợ đúng chế độ, chính sách của Nhà nước”. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chứ không phải là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp 18.571.285.000 đồng cho tỉnh Quảng Bình như đơn tố cáo. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do GPMB để xây dựng Dự án nâng cấp quốc lộ 1A năm 1997 đoạn qua thành phố Đồng Hới, số tiền 14.431.671.300 đồng từ nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ từ Chính phủ để hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

2. Đối với nội dung: “Về khoản nợ tồn đọng Dự án nâng cấp GPMB Quốc lộ 1A năm 1997, trên 100 hộ dân thôn 16, xã Lộc Ninh bị Hội đồng bồi thường của UBND thành phố Đồng Hới và UBND tỉnh Quảng Bình cố ý bỏ qua … Chúng tôi đã rất nhiều đơn gửi đến Chủ tịch tỉnh đề nghị trả lời vấn đề này. Thế nhưng mãi đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời văn bản của Chủ tịch tỉnh Quảng Bình là điều khó hiểu, mặc dù báo chí, truyền thông đã lên tiếng quyết liệt”. Về nội dung này, đơn tố cáo của ông, bà Nguyễn Minh Mẫn - Trần Thị Hảo và 29 người khác là không đúng. Lý do:

- Dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đồng Hới được triển khai từ năm 1997, hoàn thành năm 2000; đối với công tác GPMB, giai đoạn này thực hiện chủ trương chỉ bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất mà không bồi thường về đất dẫn đến khiếu kiện. Để giải quyết vấn đề trên, UBND tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị Chính phủ xem xét cấp kinh phí để bồi thường, hỗ trợ cho các gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, đồng thời đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương lập phương án, triển khai trích đo, kiểm đếm và hoàn thành hồ sơ bồi thường GPMB, ngày 29/4/2010 đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do GPMB và đã thực hiện chi trả số tiền trên bằng nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Các đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến UBND tỉnh liên quan đến công tác bồi thường, GPMB Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đồng Hới, UBND tỉnh đã có Công văn số 596/UBND-TCD ngày 29/4/2016; số 1205/VPUBND-TCD ngày 17/6/2016 giao UBND thành phố Đồng Hới, Sở GTVT trả lời theo đúng thẩm quyền. UBND thành phố Đồng Hới đã có Thông báo số 103/TB-UBND ngày 30/6/2016 và Công văn số 943/UBND ngày 01/7/2016 trả lời đơn khiếu nại của ông Cao Ngọc Minh và các hộ dân ở thôn 16, xã Lộc Ninh; Sở GTVT đã có các văn bản trả lời công dân như đã nêu ở phần trên.

Như vậy, UBND tỉnh đã thực hiện đúng quy định của pháp luật để giải quyết và giao các cơ quan, đơn vị để giải quyết, trả lời cho công dân theo đúng thẩm quyền.

3. Nội dung tố cáo: “Dự án nâng cấp, GPMB làm đường quốc lộ 1A đi qua Quảng Bình năm 2013 tại thành phố Đồng Hới nói riêng (từ ngày 25/6/2014 - 2015), trong khi các hộ dân chưa có quyết định thu hồi đất, bồi thường theo trình tự quy định của pháp luật, thì người đứng đầu tỉnh để cho Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới ông Trần Đình Dinh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới ông Nguyễn Chung Nguyên, Nguyễn Đức Cường tùy tiện huy động lực lượng cùng Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh và Tập đoàn Sơn Hải Quảng Bình lợi dụng công vụ để ra tay khống chế dân, xâm hại quyền con người quyền công dân, san ủi, phá hoại tài sản cây cối, nhà cửa đất đai nương vườn của dân, nhằm cướp đất trục lợi”. “Bị sức ép dư luận, ngày 25/5/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ký Quyết định số 1334/QĐ-UBND thừa nhận dân khiếu nại đúng. Tiếp 13/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Kết luận số 900/KL-UBND thừa nhận công dân tố cáo đúng. Yêu cầu UBND thành phố tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm … Vụ việc trên kéo dài gần 4 năm trì trệ, không xử lý, khiến dân hoài nghi và mất niềm tin”.

Đối với nội dung này, trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đồng Hới, có một số hộ dân do chưa nhất trí với phương án và mức bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất đã gửi đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết. Các nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đã được UBND thành phố Đồng Hới giải quyết theo đúng thẩm quyền và trả lời cho công dân theo đúng quy định. Các cá nhân có ký tên trong đơn tố cáo ngày 07/5/2018, không có trường hợp nào có đơn khiếu nại tiếp gửi đến UBND tỉnh, riêng trường hợp của ông Nguyễn Minh Mẫn và bà Trần Thị Hảo có đơn khiếu nại lần 2 đến UBND tỉnh và tố cáo việc cưỡng chế GPMB Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đối với Chủ tịch và một số cán bộ của UBND thành phố Đồng Hới.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của ông, bà Nguyễn Minh Mẫn - Trần Thị Hảo, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3498/QĐ-UBND, ngày 03/12/2014 để xác minh, giải quyết đơn, kết quả:

- Đối với nội dung khiếu nại: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND, ngày 25/5/2015 về giải quyết khiếu nại (lần 2). Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, UBND thành phố đã tiến hành trích đo thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ về đất đối với phần đất bị ảnh hưởng bởi Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A năm 2013, với số tiền bồi thường, hỗ trợ là 590.099.000 đồng, gia đình ông Nguyễn Minh Mẫn đã nhận số tiền này.

- Đối với nội dung tố cáo: UBND tỉnh đã ban hành Kết luận số 900/KL-UBND ngày 13/6/2016 về kết quả xác minh nội dung tố cáo. Thực hiện Kết luận của UBND tỉnh, ngày 04/10/2016, UBND thành phố Đồng Hới đã tổ chức họp kiểm điểm đối với các thành viên Hội đồng GPMB quốc lộ 1A của thành phố, các thành viên Hội đồng thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố trong việc thiếu kiểm tra hồ sơ dẫn đến có sai sót, khuyết điểm. Ban chỉ đạo GPMB quốc lộ 1A xã Lộc Ninh đã tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có liên quan (Báo cáo số 50/BC-BCĐ ngày 18/8/2016).

Như vậy, UBND thành phố Đồng Hới đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm theo đúng Kết luận của UBND tỉnh. Về nội dung này, UBND tỉnh đã có Công văn số 378/UBND-NC ngày 23/3/2018, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc kiểm tra việc thực hiện Kết luận nội dung tố cáo số 900/KL-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ kết quả nêu trên nhận thấy các nội dung tố cáo của ông Nguyễn Minh Mẫn và bà Trần Thị Hảo đã được giải quyết đúng pháp luật, đơn tố cáo ngày 07/5/2018 không có tình tiết mới.

Căn cứ Điều 18, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình không thụ lý để giải quyết và trả lại đơn cho người tố cáo.

Vậy thông báo để ông, bà Nguyễn Minh Mẫn - Trần Thị Hảo và 29 cá nhân ký tên trong đơn tố cáo biết, đề nghị các ông, bà chấm dứt các khiếu nại, tố cáo liên quan đến các nội dung nêu trên .

Nguồn: Thông báo số 1741/TB-UBND ngày 17/10/2018

[Trở về]