Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo số 85-TB/TTVH ngày 16/4/2007 của Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương về Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị 06 – CT/TW ngày 07/01/2007 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 23 – CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá lX về ''đẩy mạnh nghiên cứu; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới''; thực hiện Kế hoạch số 20 – KH/TTVH ngày 29/01/2007 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương về tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi ''kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', đến nay, Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương mới chỉ nhận được Kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi ''kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' của một số tỉnh, thành phố, vẫn còn nhiếu tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chưa có kế hoạch tổ chức hội thi.

Để đảm bảo tổ chức Hội thi đạt kết quả tốt, đúng thời gian như Kế hoạch số 20 – KH/TTVH ngày 29/01/2007, Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lưu ý một số điểm sau:

1. Khẩn trương tham mưu cho cấp uỷ, có kế hoạch, công tác chuẩn bị tiến hành tổ chức hội thi ở địa phương, đơn vị mình và chỉ đạo cấp quận, huyện và tương đương làm tốt một số việc sau:
- Lập kế hoạch tổ chức Hội thi;
- Thành lập ban chỉ đạo và ban tổ chức hội thi;
- Ra quy chế tổ chức hội thi;
- Đảm bảo tiến độ, thời gian hội thi từng cấp theo Hướng dẫn số 20 - KH/TTVH của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

2. Nội dung thi: vẫn như Kế hoạch số 20 – KH/TTVH gồm 2 phần, nhưng cần lưu ý:

- Phần kể chuyện: kể chuyện là hình thức thi chủ yếu của Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, dự kiến có thể kể từ l đến 2 câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên cơ sở đề cương được chuẩn bị chu đáo và gửi trước cho Ban Tổ chức hội thi. Đề cương chuẩn bị không dài quá 4 trang in (khỗ A4), có chú thích nguồn, xuất xứ câu chuyện. Thời gian kể chuyện không qúa 20 phút, cần xác định đối tượng nghe kể chuyện. Thí sinh có thể kể những câu chuyện và tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh có gắn với những kỷ niệm của địa phương với Bác Hồ. Rút ra bài học, thể hiện tấm gương đạo đức của Bác trong câu chuyện kể, những điển hình, nhân tố trong thực tiễn ở đơn vị, địa phương trong việc học tập tấm gương đạo đức của Bác. . .

- Phần trả lời câu hỏi: ngoài phần thi kể chuyện, mỗi báo cáo viên phải trả lời l trong các cầu hỏi do ban Tỗ chức cho bốc thăm. Ban tổ chức hội thi ở các địa phương, đơn vị có thể thêm câu liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình.

- Đánh giá kết quả: điểm bài thi được tính theo thang điểm 10. Điểm kể chuyện hệ số 3, điểm đề cương hệ số 2, điểm trả lời câu hỏi hệ số l.

3. Trong quá trình tổ chức Hội thi cần chú ý đền cả phần “hội'' và phần ''thi”, mời đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đến dự hội thi. Chú ý, công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Hội thi cấp quận, huyện, thị xã và tương đương cần lưu ý:
- Hội thi nên tổ chức tại cơ sở, trường học, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho nhân dân cùng nghe, để hội thi sôi động, hào hứng.
Đối tượng dự thi là báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở được các cấp uỷ lựa chọn, giới thiệu đăng ký dự thi.

4. Để Hội thi báo cáo viên giỏi ''kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' đạt kết quả tốt, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố và đảng uỷ trực thuộc Trung ương cần tổ chức hội thi điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo.

Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, Thành uỷ Hà Nội, thành phố Hố Chí Minh, Cao Bằng, Cà Mau, Đắk Lắc tổ chức hội thi điểm ở l quận, huyện vào đầu tháng 6/2007 để rút kinh nghiệm.

5. Thời gian tổ chức hội thi, vẫn thực hiện theo Hướng dẫn số 20 – KH/TTVH của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.

 

K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đã ký           
Đào Duy Quát    

[Trở về]