VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH

Tinh doan

Trụ sở: Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Xã Thanh Trạch - huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 3866853/ 0232. 3866235

- Email: cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn

- Website: cangvuhanghaiquangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Nguyễn Đức Tùng

- Điện thoại: 0912459936

 Phó Giám đốc: Lê Anh Tuấn

- Điện thoại: 0975715716

 

II. CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC:

1. Phòng Tổ chức Hành chính
          - Điện thoại: 0232. 3866853

2. Phòng Pháp chế
          - Điện thoại: 0232. 3866216

3. Phòng Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải
          - Điện thoại: 0232. 3866216

4. Phòng Tài vụ
          - Điện thoại: 0232. 3866459

5. Đại diện tại Hòn La:
          - Điện thoại/Fax: 0232. 3599070/ 0232. 3599032


Xem thêm:
Vị trí, Chức năng, nhiệm vụ
[Trở về]