VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dang cap nhat

Trụ sở: Trường Chính trị tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Tiểu khu 4 - P. Đồng Sơn - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3770065/ 0232. 3826174

- Email: truongchinhtri@quangbinh.gov.vn

- Website: tct.quangbinh.gov.vn 


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Minh

- Điện thoại: 0232. 3853337

- Email: minhnt.tct@quangbinh.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Lê Minh Tuynh

- Điện thoại: 0232. 3741558

- Email: tuynhlm.tct@quangbinh.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Tiến Hải

- Điện thoại:

- Email: haitt.tct@quangbinh.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: Ths. Đặng Ngọc Bắc

- Điện thoại:

- Email: haitt.tct@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC KHOA, PHÒNG, TỔ BỘ MÔN:

1. Khoa Nhà nước và Pháp luật

- Điện thoại: 0232. 3770062

2. Khoa Triết - Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Điện thoại: 0232. 3770064

3. Khoa Kinh tế - Quản lý kinh tế

- Điện thoại: 0232. 3714578

4. Khoa Đảng - Đoàn thể

- Điện thoại: 0232. 3770061

5. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Điện thoại: 0232. 3770065

6. Phòng Khoa học - Tư liệu - Thư viện

- Điện thoại: 0232. 3714579

7. Phòng Đào tạo

- Điện thoại: 0232. 3826458

8. Tổ Bộ môn Tin học - Ngoại ngữ

- Điện thoại: 0232. 3770857


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN