VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Dang cap nhat

 Trụ sở: Trường Chính trị tỉnh

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - P. Đồng Sơn - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3826174

- Email: truongchinhtriqb@yahoo.com.vn

- Website: tct.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Hiệu trưởng: Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh

- Điện thoại: (0232) 3853337

Hiệu phó: Tiến sỹ Lê Minh Tuynh

- Điện thoại: (0232) 3741558

Hiệu phó: Tiến sỹ Trần Tiến Hải

- Điện thoại:

 

II. CÁC KHOA, PHÒNG:

1. Khoa Nhà nước và Pháp luật

- Điện thoại: (0232) 3770062

2. Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (0232) 3770064

3. Khoa Dân vận

- Điện thoại: (0232) 3714578

4. Khoa Xây dựng Đảng

- Điện thoại: (0232) 3770061

5. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

- Điện thoại: (0232) 3770065

6. Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu

- Điện thoại: (0232) 3714579

7. Phòng Đào tạo

- Điện thoại: (0232) 3826458[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN