VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

CỤC THỐNG KÊ TỈNH

Cuc Thong ke

Trụ sở: Cục Thống kê

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Phường Đức Ninh Đông - TP Đồng Hới

- Điện thoại: 0232.3822054

- Fax: 0232.3844598

- Email: quangbinh@gso.gov.vn

- Website: cucthongke.quangbinh.gov.vn


 I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Trần Quốc Lợi   Trần Đình Hải

Cục trưởng

Trần Quốc Lợi

Điện thoại: 0232.3844597

Email: tqloiqbi@gso.gov.vn

 

 Phó Cục trưởng

Trần Đình Hải

Điện thoại: 0232.3818779

Email: tdhaiqbi@gso.gov.vn

     

 

II. CÁC PHÒNG THUỘC VĂN PHÒNG CỤC:

- Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 0232.3822054

- Phòng Thống kê Tổng hợp

Điện thoại: 0232.3820044

- Phòng Thống kê Nông nghiệp

Điện thoại: 0232.3821509

- Phòng Thống kê Công - Thương

Điện thoại: 0232.3824523

- Phòng Thống kê Dân số - Văn xã

Điện thoại: 0232.3824596

- Phòng Thanh tra Thống kê

Điện thoại: 0232.3821814

 

III. CÁC CHI CỤC HUYỆN, THÀNH PHỐ: 

1. Chi Cục thống kê thành phố Đồng Hới

- Địa chỉ: Phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3822910

2. Chi Cục thống kê thị xã Ba Đồn

- Địa chỉ: Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512456

3. Chi Cục thống kê huyện Minh Hoá

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3572231 

4. Chi Cục thống kê huyện Tuyên Hoá

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình 

 - Điện thoại: 0232.3684009 

5. Chi Cục thống kê huyện Quảng Trạch

- Địa chỉ: Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512455 

6. Chi Cục thống kê huyện Bố Trạch

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3862280

7. Chi Cục thống kê huyện Quảng Ninh 

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3872076 

 8. Chi Cục thống kê huyện Lệ Thuỷ

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3882555


Xem thêm:
   Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình các năm
   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê
   Công tác của ngành Thống kê trong những năm đổi mới
   Lịch sử hình thành và phát triển của ngành
[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN