VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

CỤC THUẾ

Cuc Thue

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Thống Nhất - P.Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3845275/ (0232) 822227

- Email: vanphongcucthueqbi@gmail.com

- Website: quangbinh.gdt.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Cục trưởng: Ngô Hữu Cần 

- Điện thoại: (0232) 3822017

- Email: nhcan.qbi@gdt.gov.vn

Phó Cục trưởng: Trần Chính Quyền 

- Điện thoại: (0232) 3823168

- Email: tcquyen.qbi@gdt.gov.vn

Phó Cục trưởng: Phan Văn Tráng

- Điện thoại: (0232) 3821148

- Email: pvtrang.qbi@gdt.gov.vn

Phó Cục trưởng: Đoàn Vĩ Tuyến

- Điện thoại: (0232) 897889

- Email: dvtuyen.qbi@gdt.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ: 

1. Phòng HCQT-TV-AC

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822230/ (0232) 3822227

2. Phòng Tổ chức CB

- Điện thoại: (0232) 3844964   

3. Phòng Tin học

- Điện thoại: (0232) 3825713

4. Phòng Kê Khai & KTT

- Điện thoại: (0232) 3821508   

5. Phòng TH-NV-DT

- Điện thoại: (0232) 3824753   

6. Phòng Kiểm tra Thuế

- Điện thoại: (0232) 3823164   

7. Phòng Thanh tra Thuế

- Điện thoại: (0232) 3821507   

8. Phòng Kiểm tra Nội Bộ

- Điện thoại: (0232) 3840540   

9. Phòng Quản Lý Nợ-CCNT

- Điện thoại: (0232) 3821159   

10. Phòng TT và Hỗ trợ NNT

- Điện thoại: (0232) 3829935   

11. Phòng Quản lý thuế TNCN

- Điện thoại: (0232) 3850665

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ: 

1. Chi cục Thuế Minh Hóa

- Điện thoại: (0232) 6572221   

2. Chi cục Thuế Tuyên Hóa

- Điện thoại/Fax: (0232) 3685739/ (0232) 3684050

3. Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch

- Điện thoại: (0232) 3513667   

4. Chi cục Thuế TX Ba Đồn

- Điện thoại: (0232) 3513348   

5. Chi cục Thuế huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: (0232) 3708256/ (0232) 3863535

6. Chi cục Thuế TP Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3822763   

7. Chi cục Thuế huyện Quảng Ninh

- Điện thoại/Fax: (0232) 3910867/ (0232) 3872029

8. Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy

- Điện thoại: (0232) 3882558


Xem thêm:
Chức năng, nhiệm vụ của Cục thuế tỉnh.
[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN