VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

CỤC THUẾ

Cuc Thue

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - P.Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3845275/ 0232. 3822227

- Email: vanphongcucthueqbi@gmail.com

- Website: quangbinh.gdt.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Cục trưởng: Đoàn Vĩ Tuyến

- Điện thoại: 0232. 3897889

- Email: dvtuyen.qbi@gdt.gov.vn

Phó Cục trưởng: Trần Chính Quyền 

- Điện thoại: 0232. 3823168

- Email: tcquyen.qbi@gdt.gov.vn

Phó Cục trưởng: Ngô Văn Thuận

- Điện thoại: 0232. 3821148

- Email: nvthuan.qbi@gdt.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ: 

1. Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ người nộp thuế

- Điện thoại: 0232. 3829935

2. Phòng Kê khai & kế toán thuế

- Điện thoại: 0232. 3821508

3. Phòng Quản lý nợ & Cưỡng chế nợ thuế

- Điện thoại: 0232. 3821159

4. Phòng Thanh tra - Kiểm tra

- Điện thoại: 0232. 3823164

5. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

- Điện thoại: 0232. 3824753

6. Phòng Kiểm tra nội Bộ

- Điện thoại: 0232. 3840540

7. Phòng Công nghệ thông tin

- Điện thoại: 0232. 3825713

8. Phòng Tổ chức cán bộ

- Điện thoại: 0232. 3844964

9. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3822230

 

II. CÁC CHI CỤC THUẾ: 

1. Chi cục Thuế Minh Hóa

- Điện thoại: 0232. 6572221   

2. Chi cục Thuế Tuyên Hóa

- Điện thoại/Fax: 0232. 3685739/ 0232. 3684050

3. Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch

- Điện thoại: 0232. 3513667   

4. Chi cục Thuế TX Ba Đồn

- Điện thoại: 0232. 3513348   

5. Chi cục Thuế huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 3708256/ 0232. 3863535

6. Chi cục Thuế TP Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822763   

7. Chi cục Thuế huyện Quảng Ninh

- Điện thoại/Fax: 0232. 3910867/ 0232. 3872029

8. Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy

- Điện thoại: 0232. 3882558


Xem thêm:
Chức năng, nhiệm vụ của Cục thuế tỉnh.
[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN