VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Tinh doan

Trụ sở: Hội Cựu Chiến binh tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Kim Liên - Phường Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3845361

- Email: hoiccbqb.vn@gmail.com


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Chủ tịch: Đoàn Lương Khuệ

- Điện thoại: 0232. 3841292

 Phó Chủ tịch Thường trực: Hà Văn Phường

- Điện thoại: 0232. 3533838

 Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Sâm

- Điện thoại: 0232. 3850091

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Ban Phong trào - Văn phòng
          - Điện thoại: 0232. 3845361, 0232. 3850090

2. Ban Tổ chức -Kiểm tra
          - Điện thoại: 0232. 3850092, 0232. 3846849


[Trở về]