VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Tinh doan

Trụ sở: Hội Cựu Chiến binh tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Tố Hữu - Phường Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3845361

- Email: hoiccbqb.vn@gmail.com


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Chủ tịch: Trần Văn Bường

- Điện thoại: (0232) 3841292

- Email: buongccbqb@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Đoàn Lương Khuệ

- Điện thoại: (0232) 3850091

 Phó Chủ tịch: Hà Văn Phường

- Điện thoại: (0232) 3533838

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng:
          - Điện thoại: (0232) 3845361

2. Ban Tuyên giáo:
          - Điện thoại: (0232) 3850090

3. Ban Tổ chức - Chính sách - Kiểm tra:
          - Điện thoại: (0232) 3846849

4. Ban Kinh tế - Đời sống:
          - Điện thoại: (0232) 3850092


[Trở về]