VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

Trụ sở: Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quảng Bình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: TDP Diêm Trung, P. Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3829564

- Email: nhcsxh.qbh@gmail.com

- Website: nhcsxh.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Trần Văn Tài

Điện thoại: 0232. 3823239

Email: taitv.vpsb@gmail.com

   
Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Liêm

Điện thoại: 0232. 3823533

Email:

   

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: 0232. 3827067

Email:

  

Phó Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 0232. 3872835

Email: tuantd.vbsp@gmail.com

 

 

II. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ:

1. Phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ

Điện thoại: 0232. 3829568 

Email: kiemtrakiemtoan.qbh@vbsp.vn

2. Phòng Kế toán - Ngân quỹ

Điện thoại: 0232. 3840199

Email: ketoan.qbh@vbsp.vn

3. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng

Điện thoại: 0232. 3840476 – 0232. 3840110

Email: tindung.qbh@vbsp.vn

4. Phòng Tin học

Điện thoại: 0232. 3850039

Email: tinhoc.qbh@vbsp.vn

5. Phòng Hành chính - Tổ chức

Điện thoại: 0232. 3829564 – Fax: 0232 .3829564   

Email: hctochuc@gmail.com


[Trở về]