VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tinh doan

Trụ sở: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 02 - Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3822003

- Fax: (052) 3822338


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Nguyễn Thị Dung

- Điện thoại: (052) 3823227

- Email: dungnhpt2006@gmail.com

 Phó Giám đốc: Lê Đức Tuấn

- Điện thoại: (052) 3827281

- Email: ldtuan57@gmail.com

 Phó Giám đốc: Trương Bá Sinh

- Điện thoại: (052) 3851336

- Email: sinhqb2001@gmail.com

II. CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC:

1. Phòng Tổng hợp:
          - Điện thoại: (052) 3823225/ 3821849

2. Phòng Tín dụng 1:
          - Điện thoại: (052) 3823228/ 3825748

3. Phòng Tín dụng 2:
          - Điện thoại: (052) 3851743/ 3820594

4. Phòng Tài chính Kế toán:
          - Điện thoại: (052) 3825242/ 3823226

5. Phòng Kiểm tra:
          - Điện thoại: (052) 3851742/ 3841882

6. Phòng Hành chính - Quản lý nhân sự:
          - Điện thoại: (052) 3822003/ 3851735


Xem thêm:
Lịch sử hình thành, truyền thống phát triển của đơn vị.
Quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển của ngành.
Những điều cần biết về vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Những điều cần biết về bảo lãnh tín dụng đầu tư.
Những điều cần biết về hỗ trợ sau đầu tư.
Những điều cần biết về cho vay xuất khẩu.
[Trở về]