VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh... 
Xem tiếp
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh... 
Ban Biên tập Chuyên trang PCTN trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 07/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...
Xem tiếp
Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bịthất... 
Xem tiếp
Quy định số 11-QÐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại... 
Xem tiếp
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 đảm bảo chính xác, khách quan 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1367/KH-UBND về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 nhằm mục đích trên cơ sở kết quả đạt được của năm...
Xem tiếp
Từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 632/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng...
Xem tiếp
Những điểm mới về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại... 
 Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn...
Xem tiếp
Thông tư số 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân... 
Ngày 29/12/2020, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của...
Xem tiếp
Kế hoạch số 2395/KH-UBND ngày 31/12/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 (có hiệu lực từ ngày 20/12/2020) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức... 
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó,...
Xem tiếp