VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

Từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 632/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng...
Xem tiếp
Những điểm mới về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại... 
 Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn...
Xem tiếp
Thông tư số 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân... 
Ngày 29/12/2020, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của...
Xem tiếp
Kế hoạch số 2395/KH-UBND ngày 31/12/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 (có hiệu lực từ ngày 20/12/2020) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức... 
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó,...
Xem tiếp
Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 
 Chuyên trang PCTN xin giới thiệu toàn văn nội dung Quy định này:
Xem tiếp
Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối... 
 Chuyên trang PCTN xin giới thiệu toàn văn nội dung Kế hoạch như sau:
Xem tiếp
Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức,... 
Chuyên trang PCTN xin giới thiệu toàn văn nội dung Chỉ thị theo địa chỉ dưới đây:
Xem tiếp
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng... 
Chuyên trang PCTN xin giới thiệu toàn văn nội dung Chỉ thị này theo địa chỉ dưới đây:
Xem tiếp
Kế hoạch số 769/KH-UBND, ngày 07/5/2020 triển khai Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống... 
Chuyên trang PCTN xin giới thiệu toàn văn nội dung Kế hoạch như sau:
Xem tiếp