VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật, sự lãnh đạo văn nghệ của Đảng ta đã có bước phát triển mới, coi văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội bên cạnh nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế và vị trí then chốt là công tác xây dựng Đảng. Trong đó, văn học nghệ thuật được nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới đã xác định là lĩnh vực rất quan trọng và đặc biệt tinh tế của văn hoá, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Từ cơ sở nhận thức trên, Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2009-2014 đã xác định:

Hàng năm có từ 20-25 đầu sách văn học, công trình nghiên cứu văn hoá, âm nhạc được xuất bản; 70 tác phẩm nghệ thuật, 40 tác phẩm mỹ thuật được công bố. trong đó có 30% đạt chất lượng cao. Mỗi năm dựng 1 vở kịch ngắn hoặc dân ca.

Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

1. Bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh thực hiện cuộc vânạ động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thấm nhuần sâu sắc đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng, phấn đấu vì sự giàu mạnh của quê hương, đất nước. Muốn vậy, văn nghệ sỹ phải có tác phẩm văn học nghệ thuật đạt chất lượng cao, thể hiện khát vọng chân- thiện- mỹ của nhân dân, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp CNH-HĐH quê hương, đất nước.

2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện và tạo môi trường thuận lợi cho sự ra đời những tác phẩm chất lượng cáo, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá trên quê hương, góp phần tích cực vào sự phát triển nền VHNT tỉnh nhà. Động viên văn nghệ sỹ đi vào đời sống thực tiễn, hiểu biết cặn kẽ sâu sắc đời sống. Phải tâm niệm rằng, dấn thân vào thực tiễn cuộc sống là dấn thân cho nghệ thuật. Chỉ có như vậy mới giúp cho nhà văn, nhà nghệ sỹ trả lời câu hỏi: Quê hương đất nước đang cần gì? Nhân dân đang cần gì? Công chúng bạn đọc đang cần gì?

3. Chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ trong thời kỳ mới, tích cực phát hiện và có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng các tài năng trẻ, đồng thời chăm lo, quý trọng lớp văn nghệ sỹ cao tuổi.

4. Thường xuyên củng cố tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động các Phân, Chi hội và Hội chuyên ngành, từng bước nâng cao khả năng tập hợp, quản lý, động viên văn nghệ sỹ phát huy năng lực sáng tạo.

[Trở về]